Opozorilo:

Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje informacije o konoplji in ostalih drogah. Nekatere sporne teme govorijo o vzgoji konoplje, zakonih, povezanih z drogami, rekreacijski rabi konoplje, medicinski rabi konoplje in svetovnih vplivih vojne proti drogam.
Spletna stran KONOPLJA.ORG vsebuje tudi razli讥 謡nke, fotografije konoplje in povezave z drugimi spletnimi stranmi s podobno problematiko.
Informacije, o katerih lahko berete na spletnih straneh KONOPLJA.ORG, so namenjene izklju讯 izobra桬nemu namenu. KONOPLJA.ORG ne promovira uporabe konoplje ali katerekoli druge ilegalne ali legalne droge.

KONOPLJA.ORG ne prevzema odgovornosti za na詮e uporabe informacij z na蠳pletnih strani.


Warning:

Web page KONOPLJA.ORG contains information about cannabis and other drugs. Some controversial themes are discussed in our topics, such as cannabis growing, drug related laws, recreational use of cannabis, medical use of cannabis and an international impact of war against drugs.
Web page KONOPLJA.ORG also includes various articles, photographs of cannabis and links with other web pages, which deal with similar themes.
Information which can be obtained from our web page is meant exclusively for educational purposes. KONOPLJA.ORG does not promote use of cannabis or any other legal or illegal drugs.

KONOPLJA.ORG does not accept any responsibility for different ways the information from this site might be used.